> “Alles op alles voor een robuust economisch herstel”

“Alles op alles voor een robuust economisch herstel”

leven lang leren

Naar aanleiding van de zware gevolgen van de coronacrisis publiceert de Stichting van de Arbeid vandaag een verklaring met een concrete werkagenda voor economisch herstel. Samen met de overheid willen werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van de Arbeid, ervoor blijven zorgen dat alles op alles wordt gezet om bedrijven en werknemers te steunen.

Voorzitters Hans de Boer (namens werkgevers) en Han Busker (namens werknemers) wijzen er in de verklaring op dat er na september een koersverlegging nodig is. Na alle inzet op noodmaatregelen moet er meer aandacht komen voor een stevig herstel- en aanpassingsbeleid; tijdig, gericht en transformerend. De verklaring is gericht aan het kabinet en aan onderhandelaars in verschillende bedrijfssectoren.

Werkbehoud, scholing en waar mogelijk groei

Concreet wil de Stichting van de Arbeid investeren in werkbehoud, scholing en waar mogelijk groei. Werkgevers en werknemers gaan hier gezamenlijk mee aan de slag en zetten hiervoor alle beschikbare middelen in.
Op het punt van scholing roept de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers in sectoren op om opleidingsbudgetten waar mogelijk te verhogen. Ook vraagt zij aan het kabinet om dit najaar een hoger ambitieniveau te kiezen. Nu is er vanuit de overheid € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor het online scholingsprogramma NL Leert Door. Dat is een goede eerste stap, maar er is meer nodig om de aankomende recessie te bestrijden. Voor alle werkenden is een passend scholingsaanbod in komende periode van groot belang.

Investeringsoffensief

De Stichting van de Arbeid vraagt het kabinet ook om gezamenlijk de negatieve gevolgen van de recessie te beperken. Het herstel moet bespoedigd worden met een investeringsoffensief en blijvende ondersteuning voor aanpassing van de economie. Bijvoorbeeld door het stimuleren van investeringen door burgers en bedrijven en versnelling van publieke investeringen in onder meer duurzaamheid. Zo kunnen gunstige condities worden gecreëerd voor nieuw perspectief op omzet, werk en banen.

 

Voor meer informatie en alle teksten: www.stvda.nl.

Leerwerkloket:  Leerwerkloket Midden-Brabant