> NOW verplicht om- en bijscholing, hoe betaal je dat?

NOW verplicht om- en bijscholing, hoe betaal je dat?

now or never

Werkgevers die gebruikmaken van de tweede NOW-regeling zijn verplicht om zich in te spannen voor om- en bijscholing van hun werknemers. Zij moeten hun werknemers aansporen een ontwikkeladvies aan te vragen en scholing te volgen, zodat zij ook in de toekomst voldoende opgeleid zijn voor (behoud van) werk. Maar dat kost geld. En dat hebben veel werkgevers in deze crisistijd niet. Gelukkig zijn er talloze subsidies beschikbaar. SalarisNet zet de belangrijkste scholingssubsidies op een rij.

Ontwikkeladvies

Tot januari 2020 konden werkgevers en werknemers gratis een ontwikkeladvies aanvragen voor 45-plussers. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid subsidieerde deze aanvragen volledig. Deze subsidie bestaat nu niet meer, maar is tijdelijk omgezet in een andere, iets uitgebreidere vorm: NL leert door.

NL leert door

Minister Koolmees heeft bij het debat over de nieuwe NOW-regeling toegezegd 50 miljoen euro beschikbaar te stellen voor om- en bijscholing. Werkgevers kunnen een beroep doen op dit potje voor het ontwikkeladvies, maar ook voor andere vormen van opleidingen. NL leert door is een crisisprogramma, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen. Niet alleen 45-plussers, maar alle werknemers kunnen gebruikmaken van deze regeling. In de loop van juni 2020 zullen er meer details bekend worden over de invulling van deze regeling.

SLIM

Mkb-werkgevers kunnen een beroep doen op het SLIM-budget (Stimulering Leren In Mkb). Dit is een ‘potje’ van 48 miljoen euro dat sinds 2020 beschikbaar is voor initiatieven die leren en ontwikkelen stimuleren binnen het mkb. Grote werkgevers in de landbouw, horeca en de recreatiesector kunnen rekenen op 1,2 miljoen euro voor leren en ontwikkelen. Er is veel belangstelling voor deze subsidie. Dit jaar werd daarom geloot voor toewijzing.

Subsidieregeling praktijkleren

Tot 2023 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor werknemers die werken en leren willen combineren. De meest voorkomende subsidie is die van 2.700 euro voor mbo’ers die een zogeheten BBL-opleiding volgen waarin werken en leren worden gecombineerd. Vaak worden zulke traject ook via maatwerk- en incompany-opleidingen aangeboden. Maar de subsidie is ook beschikbaar voor hbo’ers en universitair geschoolde werknemers in de techniek, gezondheidszorg en de sector ‘gedrag en maatschappij’. Er moet in alle gevallen een leer-werkovereenkomst worden afgesloten.

Aftrekken van de belasting

Werkgevers hoeven geen gebruik te maken van subsidies om relatief goedkoop om- of bijscholing aan te bieden. De kosten kunnen namelijk in veel gevallen worden opgevoerd als zakelijke kosten en worden afgetrokken van de belasting. U vergoedt de kosten voor de opleiding van de werknemer als een gerichte vrijstelling onder de WKR. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen of verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie zijn geboden met het oog op het verwerven van inkomen uit werk. Ook moeten de kosten door de (salaris)administratie worden aangewezen als eindheffingsloon. Let wel, de inhoudingsplichtige moet deze aanwijzing vastleggen in de (salaris)administratie vóór het fiscale genietingsmoment. Als de werkgever dit goed administreert hoeft de werknemer geen belasting te betalen over de vergoeding. Deze mogelijkheid is er ook als de werknemer een IKB of PKB heeft. Zie verder op in dit artikel voor meer informatie over PBK en IKB.

Toekomstmuziek: STAP

Het SLIM-budget is eindig. Daarom werkt het kabinet aan plannen voor een vervanger: het STAP-budget. Waar het SLIM-budget gericht was op het mkb en een aantal specifieke sectoren, is het STAP-budget er voor alle werknemers en werkgevers. Het enige nadeel: het wordt pas in 2022 verwacht. Tegen die tijd kunnen jaarlijks circa 200.000 werknemers aanspraak maken op een persoonlijk opleidingsbudget van maximaal 1.000 euro via de STAP-regeling.

Dit kan uw werknemer zelf doen

Hoewel de NOW-regeling vooral doelt op manieren om de werkgever te stimuleren zijn werknemers bij en om te scholen, zijn er ook manieren voor de werknemer zelf om zijn opleiding te bekostigen. Onderstaand vindt u enkele mogelijkheden.

 • Lenen
  Opleidingen op hbo-niveau of hoger komen in aanmerking voor een renteloze lening onder het leven lang leren krediet dat de overheid aanbiedt. De werknemer kan jaarlijks tot het maximale collegegeld lenen en betaalt verspreid over 15 jaar het collegegeld terug. De werkgever kan de maandelijkse betaling via een gerichte vrijstelling in de WKR vervolgens vergoeden zolang de werknemer in dienst is. Lees ook: WKR: Scholing, duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling
   
 • Scholingskosten zijn voor werknemer aftrekbaar
  Werknemers mogen jaarlijks 250 tot 15.000 euro aan opleidingskosten aftrekken van hun inkomstenbelasting. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo mogen alleen de kosten voor de opleiding zelf (zoals collegegeld en studiemateriaal) worden afgetrokken en moet de opleiding onder begeleiding van een docent plaatsvinden. Als de werkgever ook een deel van de opleiding bekostigt mag dat deel niet worden afgetrokken. Lees ook: Checklist studiekostenbeding
   
 • Inzetten persoonlijk keuzebudget
  Een persoonlijk keuzebudget (PKB) of individueel keuzebudget (IKB) is een extraatje boven op het reguliere loon, waarvan de werknemer naar eigen inzicht zaken als extra vakantiedagen, vakbondscontributie, vakliteratuur, een fiets of opleidingen mee kan bekostigen. Meestal is een IKB of PKB en de zaken waarvoor deze mag worden aangewend bij cao afgesproken. Niet elke werkgever biedt dus een PKB of IKB aan. Maar als u als werkgever dit extraatje biedt, kunt u de werknemer ook stimuleren om gebruik te maken van het budget voor opleidingen. Let wel op: werkgevers kunnen werknemers niet verplichten om hun budget voor om- of bijscholing in te zetten. Werknemers mogen het budget naar eigen inzicht besteden. Als de werknemer kiest voor iets anders dan om- of bijscholing, kan de werkgever dat alleen weigeren als die mogelijkheid specifiek is overeengekomen of als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die maken dat een dergelijk verzoek moet worden geweigerd. Lees ook: Persoonlijk Opleidings Budget in cao’s
   

Ja, ik wil graag contact hierover met Leren en Werken Midden-Brabant

Bron: Salarisnet

Categorieën: 
Leerwerkloket:  Leerwerkloket Midden-Brabant